Home > Ondersteuning & begeleiding

Ondersteuning & begeleiding


Als je kind op het Graaf Engelbrecht zit, wordt er best veel van hem/haar verwacht. Hard werken bijvoorbeeld. Maar je kind staat er niet alleen voor. Het Graaf Engelbrecht heeft veel docenten, mentoren, clustermanager en andere begeleiders die kunnen helpen. Wat de hulp kan inhouden, lees je hieronder.

Ondersteuningsplan 2019-2020

Dyslexieprotocol 2018-2019

Antipestprotocol


Ondersteuningsplan 2018-2022 Regionaal SamenwerkingsVerband (RSV) Breda e.o.
Hier kun je het ondersteuningsplan downloaden.

Begeleiding op school

De begeleiding van leerlingen op school
Op school moeten leerlingen veel zelf doen. Dat betekent echter niet dat ze alles in hun eentje moeten uitzoeken. Graaf Engelbrecht heeft veel medewerkers die betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen. Een leerling die met persoonlijke of studieproblemen komt, wordt opgevangen en geholpen.

Vakdocenten
De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding in hun vak. Ook maken zij de leerlingen duidelijk wat het vak voor hen kan betekenen in een vervolgstudie en/of in een beroep.

De mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt, zowel voor je kind als voor jou als ouder. Als er problemen zijn, dan kun je een afspraak maken met de mentor. Hij/zij is docent en kent je kind goed. In overleg met de ouders zal de mentor naar een oplossing zoeken. Als dat nodig is, schakelt de mentor daarbij ook collega-docenten in. De mentor is op de hoogte van de leerresultaten van je kind en zal op eigen initiatief contact met je opnemen, als je kind op school niet goed functioneert.
Op Graaf Engelbrecht is elke docent in principe ook mentor. Hoeveel leerlingen een mentor begeleidt, hangt af van het aantal uren waarvoor hij/zij is aangesteld. Een docent met een volledige baan heeft, zal voor maximaal 15 leerlingen mentor zijn. 

Voor een goede ontwikkeling van het kind is samenwerking tussen leerling, ouders en school een eerste vereiste. Aarzel daarom niet contact op te nemen met de mentor van je kind, ook al is dat buiten de normale schooluren.

Individuele begeleiding
Er zijn leerlingen die genoeg hebben aan de basisbegeleiding van een vakdocent of een mentor. Andere leerlingen hebben echter behoefte aan meer specifieke begeleiding. Heeft je kind een specifieke zorgvraag, dan kun je het via de mentor of vakdocent aanmelden bij het Interne Zorgteam. Dit team bekijkt dan welke aanvullende zorg op school kan worden gegeven.
Het Interne Zorgteam kan de volgende vormen van begeleiding bieden:

Naast het Interne Zorgteam heeft het Graaf Engelbrecht een Zorg Advies Team. Het Zorg Advies Team bestaat uit afgevaardigden van de politie, GGD (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst), CJG en school (conrector, zorgcoördinator en orthopedagoog). Het Zorg Advies Team bespreekt leerlingen die zorg nodig hebben of al zorg krijgen van veel verschillende instanties en stemmen deze zorg met elkaar af.

De zorgcoördinator van Graaf Engelbrecht coördineert de zorg op school door de twee teams. 

Daarnaast speelt de zorgcoördinator ook een rol bij de afname van verschillende testen die kunnen bijdragen aan een beter, completer beeld te krijgen van de individuele leerlingen. Dit kan de mentor, de coördinator en de decaan helpen om begeleiding en advies nog beter afstemmen op de behoeften van je kind. Huiswerkbegeleiding

Lentoren
Lentoren zijn bovenbouwleerlingen van het Graaf Engelbrecht die onderbouwleerlingen bijles geven in allerlei vakken. Onze lentoren hebben hiervoor eerst een speciale training gevolgd. Leerstof doornemen met een lentor blijkt in de praktijk goed te werken. Deze vorm van huiswerkbegeleiding kost 5 euro per uur. Wil je jouw kind in een of meer vakken laten begeleiden door een lentor? Meld hem/haar dan aan met het aanmeldingsformulier dat je op deze website onder Downloads vindt. Het ingevulde formulier kun je afgeven bij de receptie of mailen naar c.deneeve@graafengelbrecht.nl.

Huiswerkklas intern
Het doel van de huiswerkklas is leerlingen een rustige plaats te bieden om huiswerk te maken. Ook wordt er ondersteuning gegeven bij de planning van het huiswerk en kan de lesstof overhoord worden.
De huiswerkklas is open van maandag t/m woensdag in lokaal 118 (L.118).
De klas begint met een eerste ronde om 14.30u die duurt tot 15.30u. Aansluitend begint de tweede ronde om 15.30u tot 16.30u.
Leerlingen die deelnemen aan de eerste ronde kunnen langer doorwerken, deze leerlingen mogen tijdens de tweede ronde eerder weg. Deelname per dag is minimaal 60 minuten. Via Magister wordt de aanwezigheid van uw zoon of dochter bijgehouden.
Leerlingen zorgen voor boeken, schriften en schijfmateriaal. Zij mogen een eigen laptop meenemen om op te werken.
Graag digitaal aanmelden bij E. van Geel via huiswerkklas@graafengelbrecht.nl  met vermelding van volledige naam + klas en de dagen waarop uw zoon of dochter wilt deelnemen aan de huiswerkklas. De huiswerkklas start om 14.30u of om 15.30u, na de laatste les van uw zoon of dochter.
Voor wijzigingen of opzegging graag digitaal contact opnemen via bovengenoemd emailadres.

Individuele bijlessen via Sterker in Studie
Kan uw kind het huiswerk prima maken en leren, maar heeft het problemen met een specifiek vak? Sterker in Studie verzorgt  bijles voor specifieke vakken. Dit kan in het gebouw van Graaf Engelbrecht aansluitend op het dagelijkse lesrooster of ’s avonds bij u thuis. Het gaat om alle schoolvakken en alle niveaus mavo1 tot vwo6.

Interesse/aanmelden?
U kunt uw zoon/dochter aanmelden per e-mail info@sterkerinstudie.nl, via de website http://www.sterkerinstudie.nl/ of telefonisch via 06 58 84 38 00. Contactpersoon voor Sterker in Studie is Geneviève Smid. Bij haar kunt u ook terecht voor eventuele vragen. 

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken