Home > Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR). Via de MR kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden invloed uitoefenen op het schoolbeleid.

Rol van de Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is gesprekspartner van de schoolleiding. Belangrijke besluiten legt de schoolleiding voor aan de MR. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zijn de bevoegdheden van de MR vastgelegd. Deze bevoegdheden zijn te verdelen in een aantal categorieën, zoals instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht
De MR heeft instemmingsrecht met betrekking tot een aantal onderwerpen, waaronder het schoolplan, het jaarverslag, de begroting, lessentabel, formatieplan enz. De schoolleiding dient eerst instemming van de MR te hebben, voordat zij een besluit over deze onderwerpen kan nemen.

Adviesrecht
De schoolleiding kan de MR ook om advies vragen over besluiten die zij wil nemen. Het advies zal dan gaan over onderwerpen ten aanzien waarvan de MR geen instemmingsrecht heeft. Het advies dat de MR uitbrengt, is niet bindend. De schoolleiding is dus niet verplicht om het advies van de MR over te nemen.

MR in de praktijk
De MR bestaat uit 8 leden, te weten 4 personeelsleden, 2 ouders en 2 leerlingen. De MR overlegt met de schoolleiding, die bestaat uit de rector en de conrector. De MR-leden nemen zitting in de MR voor een periode van twee jaar. Na deze periode moeten zij hun positie vacant stellen en volgen er verkiezingen.

MR-leden
Dhr. M. van Hout, voorzitter (personeelsgeleding).
Dhr. A. Boedjarath (personeelsgeleding)
Dhr. P. Hoogesteger (personeelsgeleding)
Dhr. R. Goossens (personeelsgeleding)
Dhr. P. van der Wel (oudergeleding)
Mw. C. van Mourik (oudergeleding)
Danielle Roosterman (leerlinggeleding)
Ryan Alessie  (leerlinggeleding)

De MR komt ten minste vijf maal per jaar bijeen. Jaarlijks terugkomende onderwerpen zijn onder meer: schoolplan, jaarverslag, vakantieregeling, zorgplan, formatieplan, begroting, lessentabel, taakbeleid, jaarrekening, examenreglement en arbobeleidsplan. Daarnaast zijn er onderwerpen die de bijzondere aandacht van de MR hebben, waaronder leeftijdsbewust personeelsbeleid, huisvesting en kwaliteitsbeleidsplan. Ook andere onderwerpen kunnen in een MR-vergadering aan bod komen, bijvoorbeeld het informeren van de achterban.

Meer weten?
Bij de voorzitter van de MR kunt u altijd terecht voor meer informatie: M. van Hout, m.vanhout@graafengelbrecht.nl

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken