Home > Kwaliteit

Kwaliteit


 
Aan de kwaliteit van het onderwijs wordt veel aandacht besteed. In de kwaliteitswet zijn diverse aspecten van kwaliteitsbewaking, zoals de schoolgids en de klachtenregeling vastgelegd. Daarnaast heeft de VO-raad, de sectororganisatie voor scholen in het voortgezet onderwijs, verschillende kwaliteitsstandaarden opgesteld en werkt de onderwijsinspectie met een toetsingskader dat scholen richting geeft.

Binnen Graaf Engelbrecht is het afgelopen schooljaar op diverse fronten gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit:

Wij staan voor onze afdelingen havo en vwo onder toezicht van Inspectie. U treft op de website van de onderwijsinspectie en via deze link het verslag van het kwaliteitsonderzoek dat aan dit oordeel vooraf is gegaan. Het verbeterplan dat de school heeft opgesteld ligt momenteel voor bij onze ouders en leerlingen. We verwachten de definitieve, door de Raad van Toezicht vastgestelde versie, in september te kunnen publiceren.
 
 

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken