Home > Klachtenregeling

Klachtenregeling


Klachtenregeling voortgezet onderwijs

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de administratie.

Interne klachten:
KlachtenregelingINTERNbelanghebbenden
Schoolbestuur
Het bevoegd gezag wordt uitgeoefend door
Stichting R.O.C. West-Brabant
Postbus 699
4870 AR  ETTEN-LEUR
Telefoon 076 504 80 91

Bij klachten of vragen over ongewenste omgangsvormen op school zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld kan ook contact opgenomen worden met de schoolleiding of een van de contactpersonen op school.
 
Interne contactpersoon:
mw. A. van Ginneke                          076 542 11 91
dhr. P.M.J.I. Hoogesteger                  076 541 62 62

Documenten:
voor leerlingen klachtenregeling ongewenste omgangsvormen
voor medewerkers klachtenregeling ongewenste omgangsvormen
 
 
Externe klachten
KlachtenregelingEXTERNbelanghebbenden
Inspectie
Inspectie van het onderwijs: info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 1400 (gratis)
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 111 3 111 (lokaal tarief)
 
De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “Onderwijsgeschillen'. Onderwijsgeschillen onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. Onderwijsgeschillen brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij Onderwijsgeschillen worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.
Onderwijsgeschillen is gevestigd in gebouw Woudstede, Zwarte Woud 2 in Utrecht, postadres: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt ook de website raadplegen  www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl
 Klokkenluidersregeling 
Klik hier voor de klokkenluiderregeling  ROC West-Brabant
 

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken